Women Wage Peace - נשים עושות שלום

הצעת חוק חלופות מדיניות

January 21, 2019

חלופות מדיניות תחילה הוא שמה של הצעת חוק שיזמו "נשים עושות שלום" על מנת שמדינת ישראל תהיה ערוכה עם תוכניות מגירה לשלום כחלופה לתוכניות המגירה למלחמה. מגישות עו"ד תמי יקירה ודר' יעל אדמי